Uppnå önskade mål genom en rekonstruktion

Ett företag som inte kan betala sina skulder men som på sikt ändå har möjlighet att lösa sina ekonomiska problem kan ansöka om företagsrekonstruktion istället för att försättas i konkurs. Vid en rekonstruktion fryses företagets skulder och bolaget fokuserar, tillsammans med en rekonstruktör, på att ordna upp ekonomin genom att förhandla fram bättre avtal samt göra ändringar som har positiv inverkan på företagets ekonomiska situation. Det allra vanligaste målet med en företagsrekonstruktion är ackord. 

Offentligt ackord är vanligt

Ackord innebär att bolaget som rekonstrueras endast behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med betalningen av dem. Det är vanligt att det beslutas om ett så kallat offentligt ackord, vilket innebär att borgenärerna (de som företaget har skulder till) för rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte vid en ackordsförhandling i tingsrätten. 

Hur mycket företaget måste betala beslutas vid omröstning

Det som bestämmer hur mycket en skuld ska skrivas ner styrs av olika procentsatser. Om förslaget är att borgenärerna får 50 procent eller mer av de fordringar de har på gäldenären (företaget som rekonstrueras) måste 60 procent av de röstande gå med på förslaget och de måste ha fordringar på tillsammans minst 60 procent av det totala beloppet.

Gäller förslaget att borgenärerna får mindre än 50 procent av fordringarna de har så måste 75 procent av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som röstar ja måste i det här fallet ha tillsammans minst 75 procent av fordringarnas sammanlagda belopp. Företaget kan även välja att göra upp med sina borgenärer utan en ackordsförhandling, det kallas underhandsackord.

En duktig rekonstruktör kan påverka utfallet 

Genom en bra plan samt lönsamma förhandlingar så kan en rekonstruktion rädda företaget från en onödig konkurs. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för detta så krävs en duktig rekonstruktör som kan ge skräddarsydd rådgivning samt är duktig på att förhandla. RekonstruktionsGruppen är en organisation som alltid sätter kundens bästa i fokus och erbjuder tjänster utformade utifrån varje enskilt uppdrag.