Plastprodukter för medicinskt bruk

Det moderna samhälle vi lever i ser sällan likadant ut från dag till dag, eller från år till år. Produkter som vi alltid kommer att ha användning för finns det ändå. Inom sjukvårdssektorn behövs ständigt en mängd olika produkter som av hygieniska skäl behöver tillverkas speciellt. De kan antingen vara av engångstyp, där man alltså använder materialet en gång. Andra typer av produkter behöver kunna steriliseras och rengöras men kan efter dylika procedurer återanvändas. 

Dessa typer av produkter kräver kompetens och kunskaper samt en noggrann kontroll och hygien vid tillverkningen. För medicintekniska produkter är plast ofta ett utomordentligt bra material.

 

Mångsidighet som standard

På grund av plastens speciella egenskaper fungerar materialet till en otrolig mängd produkter. Plast har gett oss möjligheter till behandlingar och bidragit till patientsäkerhet och hygien på ett sätt som inte hade varit möjligt innan materialet började användas. Tidigare användes ofta metall, med de specifika problem som detta innebar av sterilisering och återanvändning. Idag har många av de procedurer som förut innebar användande av metaller kunnat förbättras och förenklas med hjälp av plaster. I de fall då plastprodukter faktiskt ska steriliseras kan man använda till exempel strålning eller etylenoxid. 

Ny standard med CAD/CAM

På senare år har allt fler produkter börjat tillverkas med den senaste tekniken. Med datorbaserade tekniker kan en mängd medicintekniska produkter framställas. Metoden är snabb och precis. Tillverkningen kan anpassas för de högt ställda hygieniska krav som finns inom detta speciella område. 

Som plasttillverkare är produktion av medicintekniska produkter en naturlig och logisk utveckling i det nya samhälle vi idag lever i. Med en mångårig erfarenhet av plasttillverkning och tillgång till modern utrustning kan produktion av medicintekniska produkter enkelt startas och utvecklas. Den erfarenhet ett företag sedan tidigare har av olika typer av plast och tillverkningsteknik ger ett gediget försprång och säkra produkter för patienter och för personal.